Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1976538
(11)  Číslo patentu  6663 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06841087.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1976538 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.10.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20052515 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/728  A61K 31/663  A61P 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/012367 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/073921 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ABIOGEN PHARMA S.p.A.; Via Meucci 36, 56014 Ospedaletto (Pisa); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROSINI Sergio; Via Meucci 36, I-56014 Ospedaletto; IT;
TRASCIATTI Silvia; Via Meucci 36, 56014 Ospedaletto; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutický prostriedok na liečenie osteoartritídy obsahujúci kyselinu klodronovú a kyselinu hyaluronovú 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.04.2010 4/2010 SC4A
 
EP 1976538
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1976538
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.10.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.11.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.12.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 12.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 12.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 16.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1976538
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.01.2010 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.03.2010 Typ Odoslané
EP 1976538
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku