Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1968948
(11)  Číslo patentu  14509 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06840192.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1968948 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  752781 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 235/06  A61K 31/4184  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/061895 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/076245 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Array Biopharma, Inc.; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US;
AstraZeneca AB; 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SQUIRE Christopher John; ASTRAZENECA R & D ALDERLEY, ALDERLEY PARK, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
DEMATTEI John; 3200 WALNUT STREET, Boulder, CO 80301; US;
ROBERTS Ronald John; ASTRAZENECA R & D ALDERLEY, ALDERLEY PARK, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
CHUANG Tsung-hsun; 3200 WALNUT STREET, Boulder, CO 80301; US;
SHARMA-SINGH Gorkhn; ASTRAZENECA R & D ALDERLEY, ALDERLEY PARK, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
PERVEZ Mohammed; ASTRAZENECA R & D ALDERLEY, ALDERLEY PARK, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
FORD James Gair; ASTRAZENECA R & D ALDERLEY, ALDERLEY PARK, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
STOREY Richard Anthony; ASTRAZENECA R & D ALDERLEY, ALDERLEY PARK, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
DICKINSON Paul Alfred; ASTRAZENECA R & D ALDERLEY, ALDERLEY PARK, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Nová hydrogénsulfátová soľ 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50024-2021 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.12.2023 
   Maximálna platnosť do  12.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2013 10/2013 SC4A
 
EP 1968948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.08.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1968948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1968948
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.08.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.09.2013 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 03.11.2021 Typ Doručené
EP 1968948
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku