Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1951232
(11)  Číslo patentu  14208 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06836771.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1951232 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.04.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  731995 P, 802017 P, 837049 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2005, 18.05.2006, 11.08.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/042687 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/053698 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALZA Corporation; 1900 Charleston Road, Mountain View, CA 94043-7210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SATHYAN Gaytri; 970 South Clove Avenue, San Jose, CA 95128; US;
DAVAR Nipun; 868 Piemonte Dr., Pleasanton, CA 94566-6489; US;
HASTEDT Jayne; 777 Knoll Drive, San Carlos, CA 94070; US;
PORS Linda; 20051 Edinburgh Drive, Saratoga, CA 95070; US;
CASADEVALL Gemma; Psg. Garcia-Faria 57 4-2, E-08019 Barcelona; ES;
CRUZ Evangeline; 3889 Blackstone Court, Hayward, CA 94542; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s., Korejzová Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby zníženia alkoholom vyvolaného rýchleho uvoľnenia väčšej dávky v prípade orálnych liekových foriem s obsahom opioidných látok s predĺženým uvoľňovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.10.2023 
   Maximálna platnosť do  31.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2013 8/2013 SC4A
 
EP 1951232
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.06.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1951232
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.10.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.10.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.10.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.09.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.09.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.09.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.09.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 22.09.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 14.09.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.09.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1951232
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 20.06.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.08.2013 Typ Odoslané
EP 1951232
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku