Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1963260
(11)  Číslo patentu  8600 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06831516.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1963260 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.11.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0501164 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 205/08  C07D 413/06  C07D 317/30  C07D 405/06  C07F 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2006/000116 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/072088 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Richter Gedeon Nyrt.; Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BÓDI József; Hársfa sétány 15, H-1203 Budapest; HU;
ÉLES János; Ördögszikla ut 2., H-1121 Budapest; HU;
SZÖKE Katalin; Kápolna tér 5. A/I, H-1105 Budapest; HU;
VUKICS Krisztina; Egry József u. 15., H-1111 Budapest; HU;
GÁTI Tamás; Bartók Béla ut 15/B, H-1114 Budapest; HU;
TEMESVÁRI Krisztina; Erdökerülö u. 32., H-1157 Budapest; HU;
KISS-BARTOS Dorottya; Erkel Ferenc u. 33, H-2730 Albertirsa; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy ezetimibu a medziproduktov používaných pri tomto spôsobe 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 4/2011 SC4A
 
EP 1963260
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1963260
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.12.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.12.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.12.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.12.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.12.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.12.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.12.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.12.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.12.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.12.2021 39,80 EUR 16
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 22.12.2021 358,20 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1963260
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2011 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.03.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 1963260
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku