Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1954512
(11)  Číslo patentu  10517 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06831336.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1954512 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.09.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0553544 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60H 1/26  B60J 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2006/051174 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/060354 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; 18, avenue d'Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DALMASSO Giovanni; Via Xx Settembre N. 61, I-12100 Cuneo; IT;
GERMANINO Giuseppe; Via Donaudi N. 7, 10090 Castiglione Torinese Torino; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na odvádzanie vzduchu pre vozidlo, dopravný prostriedok alebo pre podobné zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2012 02/2012 SC4A
 
EP 1954512
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.11.2011 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2012 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.10.2013 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2014 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.10.2015 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2016 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.10.2017 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2018 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.10.2019 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2020 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.10.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1954512
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 30.11.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2012 Typ Odoslané
EP 1954512
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku