Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1963004
(11)  Číslo patentu  29574 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06830314.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1963004 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0553772 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 19/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/069248 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/065870 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Commissariat á l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives; Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc, 75015 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TENEGAL, François; 8, rue Sophie Germain, F-75014 PARIS; FR;
GUIZARD, Benoît; 29, rue de Plaisance, F-94000 Créteil; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém a spôsob nepretržitej výroby nanometrických alebo submikrometrických práškov pomocou laserovej pyrolýzy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2022 
   Maximálna platnosť do  04.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 05/2019 SC4A
 
EP 1963004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.11.2018 13 298,50 EUR
2 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.11.2019 14 331,50 EUR
3 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.11.2020 15 365,00 EUR
4 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 23.11.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1963004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
1b Opis 18.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 1963004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku