Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1962604
(11)  Číslo patentu  7109 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06829481.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1962604 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.02.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05027160 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.07.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/653  A01P 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/011889 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/068421 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MILLS Colin Edward; Syngenta Crop Protection AG Werk Rosental Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH;
HAAS Ulrich Johannes; Syngenta Crop Protection AG Werk Stein, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Dagmar Čechvalová, INVENTA, Patentová a známková kancelária; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície na reguláciu rastu rastlín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.07.2010 7/2010 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 08.02.2023 3/2023 SC4A
 
EP 1962604
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2010 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2023 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1962604
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 15.11.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.11.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.11.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1962604
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.03.2010 Typ Doručené
Plná moc 29.03.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.06.2010 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.01.2023 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 20.01.2023 Typ Odoslané
EP 1962604
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku