Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1965802
(11)  Číslo patentu  31959 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06824238.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1965802 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05077577 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4985  A61K 31/519  A61K 31/568  A61P 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2006/000542 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/055563 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EB IP Lybrido B.V.; Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TUITEN, Jan Johan Adriaan; Rondostraat 45, NL-1312 SJ Almere; NL;
BLOEMERS, Johannes Martinus Maria; Ecrustraat 36, NL-1339 CJ Almere; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické kombinácie obsahujúce testosterón a tadalafil pri liečbe sexuálnej dysfunkcie u žien 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.11.2020 
   Maximálna platnosť do  10.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 1965802
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 06.11.2019 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1965802
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2019 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 12.09.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 12.09.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2019 Typ Doručené
3a Opis 03.09.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2019 Typ Odoslané
EP 1965802
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku