Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1962933
(11)  Číslo patentu  19475 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06820487.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1962933 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  299307 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2006/004624 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/066140 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CIPLA (EU) LIMITED; Dixcart House Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone Surrey, KT15 2LE; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  I-CHE LEE James; 7220 Long River Drive, Sacramento, CA 95831; US;
SAIED Reza; 4898 Kipling Drive, Carmichael, CA 95608; US;
THOMSON Glen M.; 7833 Sungarden Drive, Citrus Heights, CA 95610; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Mária, Ing., HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhalátor s počítadlom dávok ovládaným dychom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2022 
   Maximálna platnosť do  08.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2016 02/2016 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2017 11/2017 PC4A
3 Zmeny adries 03.11.2017 11/2017 TE4A
 
EP 1962933
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.01.2016 10 398,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.01.2017 11 464,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.10.2017 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.11.2018 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.11.2019 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.10.2020 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.11.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1962933
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 22.08.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.01.2016 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 19.07.2017 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 19.07.2017 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 19.07.2017 Typ Doručené
4c Sprievodný list 19.07.2017 Typ Doručené
4d Príloha inde neuvedená 19.07.2017 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.07.2017 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 19.07.2017 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 19.07.2017 Typ Doručené
5c Sprievodný list 19.07.2017 Typ Doručené
5d Doklad o prevode 19.07.2017 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku 14.08.2017 Typ Odoslané
7 vyžiadanie poplatku 14.08.2017 Typ Odoslané
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2017 Typ Platba
9 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2017 Typ Platba
10 Doplnenie materiálov 05.09.2017 Typ Doručené
10a Plná moc 05.09.2017 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 11.10.2017 Typ Odoslané
EP 1962933
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.10.2017 CIPLA (EU) LIMITED Cipla Europe NV
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.10.2017 CIPLA (EU) LIMITED CIPLA (EU) LIMITED
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku