Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1957633
(11)  Číslo patentu  16134 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06816901.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1957633 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.12.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  727004 P, 835628 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.10.2005, 04.08.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/073   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/040148 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/047468 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celularity, Inc.; 33 Technology Drive, Warren, NJ 07059; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PALUDAN Casper; 315 W. 33rd Street 20C, New York, NY 10001; US;
EDINGER James; 273 Leonardville Rd., Belford, NJ 07718; US;
HARBACHEUSKI Ryhor; 289 Ivy St., 1st Floor, Kearny, NJ 07032; US;
MURRAY RoseAnn; 28A Herman Street, Glen Ridge, NJ 07028; US;
HARIRI Robert, J.; 5 Heritage Road, Florham Park, NJ 07932; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imunomodulácia použitím placentárnych kmeňových buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2021 
   Maximálna platnosť do  13.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2014 07/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 10.03.2021 05/2021 PC4A
 
EP 1957633
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2014 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2015 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.09.2016 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2017 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2018 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.09.2019 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.09.2020 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1957633
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 17.03.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.03.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.06.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 09.11.2020 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 09.11.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 09.11.2020 Typ Doručené
4c Sprievodný list 09.11.2020 Typ Doručené
4d Doklad o prevode 09.11.2020 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2020 Typ Platba
6 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.12.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.02.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
7b Doklad o prevode 12.02.2021 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.02.2021 Typ Odoslané
EP 1957633
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.02.2021 Celularity, Inc. Anthrogenesis Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2021 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku