Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1957106
(11)  Číslo patentu  15691 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06809207.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1957106 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.10.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  736623 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/26  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2006/003181 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/054809 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teva Pharmaceuticals International GmbH; Schlüsselstrasse 12, 8645 Jona; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZELLER Joerg; Rinat Neuroscience Corp., 230 East Grand Avenue, South San Francisco, California 94080; US;
POULSEN Kristian Todd; Rinat Neuroscience Corp., 230 East Grand Avenue, South San Francisco, California 94080; US;
ABDICHE Yasmina Noubia; Rinat Neuroscience Corp., 230 East Grand Avenue, South San Francisco, California 94080; US;
PONS Jaume; Rinat Neuroscience Corp., 230 East Grand Avenue, South San Francisco, California 94080; US;
COLLIER Sierra Jones; Rinat Neuroscience Corp., 230 East Grand Avenue, South San Francisco, California 94080; US;
ROSENTHAL Arnon; 150 Normandy Lane, Woodside, California 94062; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antagonistické protilátky proti peptidu súvisiacemu s génom pre kalcitonín a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  13-2019 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2020 
   Maximálna platnosť do  02.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 05/2014 SC4A
2 Zmeny adries 05.03.2018 03/2018 TE4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 05.03.2018 03/2018 PC4A
4 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 1957106
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.10.2013 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.10.2014 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.10.2015 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.10.2016 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.11.2017 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.10.2018 13 298,50 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.10.2019 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1957106
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.01.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 14.01.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.01.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.04.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.11.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 22.11.2017 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 22.11.2017 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 22.11.2017 Typ Doručené
5b Plná moc 22.11.2017 Typ Doručené
5c Sprievodný list 22.11.2017 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.11.2017 Typ Platba
7 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.11.2017 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.02.2018 Typ Odoslané
9 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 13.05.2019 Typ Doručené
10 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.09.2019 Typ Doručené
10a Opis 24.09.2019 Typ Doručené
10b Sprievodný list 24.09.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
12 formálne nedostatky podania prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 16.12.2019 Typ Doručené
13a Plná moc 16.12.2019 Typ Doručené
13b Sprievodný list 16.12.2019 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.12.2019 Typ Doručené
15 oznámenie o zápise zmeny 30.12.2019 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 1957106
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.02.2018 Labrys Biologics Inc. Labrys Biologics Inc.
2 Prevod majiteľa 06.02.2018 Teva Pharmaceuticals International GmbH Labrys Biologics Inc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 08.02.2018 FAJNOR IP s. r. o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 30.12.2019 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť patentových zástupcov
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku