Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1951374
(11)  Číslo patentu  24285 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06808626.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1951374 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0523745, 0600324 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2005, 09.01.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 31/02  A61K 31/5375  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2006/004348 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/060413 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maelor Laboratories Limited; Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire SN15 2BB; GB;
Merial, Inc.; 3239 Satellite Boulevard, Dulluth, GA 30095; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PERSSON Gosta Rutger; Junkersgasse 45, CH-3011 Bern; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Liečenie subgingiválnych vačkových infekcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 1951374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1951374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 31.10.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.11.2021 39,80 EUR 16
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 24.11.2021 358,20 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1951374
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.05.2017 Typ Doručené
Opis 09.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 09.05.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 11.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 11.05.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.05.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2017 Typ Odoslané
EP 1951374
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku