Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1937687
(11)  Číslo patentu  9677 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06804036.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1937687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  720027 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.07.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.10.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/14  A61K 31/519  A61P 25/14  A61P 25/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/037003 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/038284 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOYLE Craig D.; 13 Mill Lane, Branchburg, NJ 08876; US;
CHACKALAMANNIL Samuel; 17 Windy Heights Road, Califon, NJ 07830; US;
SHAH Unmesh G.; 1032 Shadowlawn Drive, Green Brook, NJ 08812; US;
LACHOWICZ Jean E.; 260 Lorraine Drive, Berkeley Heights, NJ 07922; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  7-[2-[4-(6-Fluór-3-metyl-1,2-benzizoxazol-5-yl)-1-piperazinyl]etyl]2-(1-propynyl)-7H-pyrazolo-[4,3-e]-[1,2,4]-triazolo-[1,5-c]pyrimidín-5-amín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.10.2011 10/2011 SC4A
2 Zmeny mien 05.11.2012 11/2012 TC4A
 
EP 1937687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.07.2011 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1937687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.08.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.08.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.08.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.09.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.08.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.08.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.08.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.08.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.08.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.08.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.08.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1937687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2011 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.09.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 05.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 05.09.2012 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2012 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 28.09.2012 Typ Odoslané
EP 1937687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2012 Merck Sharp & Dohme Corp. Schering Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku