Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1931350
(11)  Číslo patentu  15788 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06803523.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.09.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1931350 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.11.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  717558 P, 747273 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.09.2005, 15.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.06.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/513  A61K 31/44  A61K 31/131  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/035708 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/033266 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0045; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHRISTOPHER Ronald J; 1059 Snipe Court, Carlsbad, California 92011; US;
COVINGTON Paul; 3116 Braemar Lane, Wilmington, North Carolina 28409; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Podávanie inhibítorov dipeptidylpeptidázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5007-2014;  5008-2014 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.09.2022 
   Maximálna platnosť do  13.09.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 05/2014 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 1931350
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.08.2014 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.08.2015 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.08.2016 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.08.2017 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.08.2018 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.08.2019 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.08.2020 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.08.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1931350
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2014 Typ Doručené
2 Plná moc 05.02.2014 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2014 Typ Platba
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 05.03.2014 Typ Doručené
5 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 05.03.2014 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2014 Typ Odoslané
7 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2021 Typ Doručené
7a Opis 09.09.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
7c Sprievodný list 09.09.2021 Typ Doručené
8 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.09.2021 Typ Platba
9 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 1931350
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku