Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1971362
(11)  Číslo patentu  18149 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06801867.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.08.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1971362 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  709604 P, 779216 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.08.2005, 03.03.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/26  A61K 9/00  A61P 3/10  A61P 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/032354 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/024700 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amylin Pharmaceuticals, LLC; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121; US;
AstraZeneca Pharmaceuticals LP; 1800 Concord Pike, Wilmington, DE; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FINEMAN Mark; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121; US;
MACCONELL Leigh; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121; US;
TAYLOR Kristin; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Exendín na liečbu diabetu a zníženie telesnej hmotnosti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  11.10.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.08.2022 16/2022 MC4A
 
EP 1971362
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.03.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1971362
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.07.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.07.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.07.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.07.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 11.07.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.07.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.07.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.07.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1971362
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.03.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.03.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.04.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 1971362
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku