Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1940320
(11)  Číslo patentu  9521 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06779212.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.08.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1940320 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.12.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0517499 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.08.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.07.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/18  A61F 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2006/003181 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/023296 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WEST HERTFORDSHIRE HOSPITALS NHS TRUST; Research and Development Offices, 2nd Floor Verulam Wing, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4AD; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KANG Norbert; West Hertfordshire Hospitals Nhs Trust Research And Development Offices 2nd Floor, Verulam Wing Hem, Hillfield Road Hertfordshire HP2 4AD; GB;
GAVIN David; West Hertfordshire Hospitals Nhs Trust Research And Development Offices 2nd Floor, Verulam Wing Hem, Hillfield Road Hertfordshire HP2 4AD; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Chirurgická konštrukcia na zmenu tvaru ucha alebo nosa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.08.2022 
   Maximálna platnosť do  25.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2011 9/2011 SC4A
 
EP 1940320
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1940320
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.08.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.08.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.08.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.08.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.08.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.08.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.08.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.07.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 31.07.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 31.07.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.08.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1940320
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.03.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.03.2011 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.04.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.06.2011 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.08.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 24.11.2022 Typ Odoslané
EP 1940320
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku