Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1924255
(11)  Číslo patentu  8762 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06777007.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.08.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1924255 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.10.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05018530 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.08.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.05.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/335  A61P 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/008237 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/022951 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG; Hammerstrasse 47, 4410 Liestal; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEIER Thomas; Wintergasse 10, CH-4056 Basel; CH;
RÜEGG Markus A.; Rütiring 32, CH-4125 Riehen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Použitie N-(dibenz(b,f)oxepin-10-ylmetyl)-N-metyl-N-prop-2-inylamínu (Omigapilu) na profylaxiu a/alebo liečbu svalovej dystrofie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.08.2022 
   Maximálna platnosť do  22.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2011 5/2011 SC4A
 
EP 1924255
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1924255
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.08.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.07.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.07.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.07.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.07.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.07.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.08.2017 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.07.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.08.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 31.07.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.08.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1924255
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.01.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2011 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.02.2011 Typ Odoslané
Doplnenie údajov 25.02.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.04.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 1924255
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku