Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1906772
(11)  Číslo patentu  19419 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06747776.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1906772 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0501137, 684555 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.05.2005, 26.05.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.04.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 7/04  A23L 1/216  A23B 7/015   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2006/000557 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/121397 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Estrella Maarud Holding AS; Postbox 34, Lysaker, Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LINDGREN Martin; Inägan 27, 148 40 Segersäng; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spracovanie zemiakov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2022 
   Maximálna platnosť do  12.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2016 02/2016 SC4A
 
EP 1906772
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.05.2016 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.05.2017 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.04.2018 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.05.2019 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 04.05.2020 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1906772
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.10.2015 Typ Platba
3 Plná moc 14.10.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2016 Typ Odoslané
EP 1906772
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku