Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1863487
(11)  Číslo patentu  14650 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06744466.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1863487 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05290727, 668618 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.04.2005, 06.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4453  A61P 25/16  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2006/000739 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/103546 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIOPROJET; 30, rue des Francs-Bourgeois, 750 03 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHWARTZ Jean-Charles; 9, villa Seurat, F-75014 Paris; FR;
LECOMTE Jeanne-Marie; 30, rue des Francs Bourgeois, F-75003 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Liečba príznakov parkinsonovej choroby pomocou neimidazolových alkylamínových ligandov v histamínových H3-receptoroch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2021 
   Maximálna platnosť do  30.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 1863487
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.02.2014 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.02.2015 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.02.2016 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.02.2017 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.02.2018 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.02.2019 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.02.2020 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1863487
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 26.08.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2013 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 30.09.2019 Typ Doručené
4b Opis 30.09.2019 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
7 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 1863487
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku