Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1874622
(11)  Číslo patentu  29966 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06743836.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1874622 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0553755, 102005019326 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2005, 26.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.01.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 1/14  B60J 1/00  G09F 3/18  E06B 3/66   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2006/050379 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/114543 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; 18, avenue d'Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FOUREAU, Frédéric; 3 Rue du Landy, 45470 Trainou; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Zasklenie s elektronickým zariadením a spôsob čítania – písania informácií obsiahnutých v tomto zariadení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.04.2022 
   Maximálna platnosť do  24.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
 
EP 1874622
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.03.2019 14 331,50 EUR
2 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.03.2020 15 365,00 EUR
3 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.03.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1874622
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2019 Typ Doručené
2a Opis 31.01.2019 Typ Doručené
2b Opis 31.01.2019 Typ Doručené
2c Opis 31.01.2019 Typ Doručené
2d Plná moc 31.01.2019 Typ Doručené
2e Sprievodný list 31.01.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.11.2021 Typ Doručené
4a Opis 17.11.2021 Typ Doručené
4b Patentové nároky 17.11.2021 Typ Doručené
4c Výkresy 17.11.2021 Typ Doručené
4d Príloha inde neuvedená 17.11.2021 Typ Doručené
4e Plná moc 17.11.2021 Typ Doručené
4f Sprievodný list 17.11.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2021 Typ Platba
6 Žiadosť inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
EP 1874622
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku