Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1904000
(11)  Číslo patentu  8504 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06742321.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1904000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.02.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005031867 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.07.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.04.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2006/000812 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/003148 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otto Bock HealthCare GmbH; Max-Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VOLLBRECHT Matthias; Berliner Strasse 27, 37412 Herzberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Bandáž, predovšetkým ako nosný prvok ortézy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2022 
   Maximálna platnosť do  09.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 04/2011 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 03.06.2013 06/2013 SC4A
 
EP 1904000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.04.2011 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2012 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2013 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.05.2014 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2015 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.04.2016 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.05.2017 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.04.2018 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.04.2019 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 29.04.2020 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1904000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.01.2011 Typ Doručené
2 Plná moc 04.01.2011 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2011 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.03.2011 Typ Odoslané
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.03.2013 Typ Platba
6 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.03.2013 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 16.05.2013 Typ Odoslané
EP 1904000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku