Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1863670
(11)  Číslo patentu  16379 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06734134.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.02.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1863670 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  649397 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.02.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/02  B60N 2/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/003468 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/083910 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BREWER William S.; 8798 Thornapple Dr., Pinckney, MI 48169; US;
BOZINTAN Vasile E.; 29206 Chelsea Crossing, Farmington Hills, Michigan 48331; US;
RAMASESHADRI Ganesh T.; 4654 Cherry Blossom Ln., Ypsilanti, Michigan 48197; US;
KAZYAK David; 2593 Hartun Dr., Brighton, Michigan 48114; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Koľajnicový systém sedadla vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.02.2022 
   Maximálna platnosť do  01.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 08/2014 SC4A
2 Zmeny adries 02.12.2020 12/2020 TE4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2020 12/2020 PC4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
5 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 1863670
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.01.2015 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.02.2016 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.01.2017 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.07.2018 13 597,00 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.05.2019 14 663,00 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 29.01.2020 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.12.2020 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1863670
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.06.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 02.06.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.06.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.09.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 25.09.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.09.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.09.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis prevodu 25.09.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis prevodu 22.10.2020 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 22.10.2020 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 22.10.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2020 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 03.11.2020 Typ Odoslané
13 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2020 Typ Platba
14 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.11.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
16 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
17 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
19 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
22 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 1863670
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.11.2020 Johnson Controls Technology Company Johnson Controls Technology Company
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.11.2020 Johnson Controls Technology Company Johnson Controls Technology Company
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.11.2020 Johnson Controls Technology Company Johnson Controls Technology Company
4 Prevod majiteľa 18.11.2020 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls Technology Company
5 Zápis alebo zmena zástupcu 18.11.2020 PATENTSERVIS Bratislava, a.s. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
6 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
8 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS Bratislava, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku