Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1883464
(11)  Číslo patentu  9117 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06733422.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1883464 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.01.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0501146 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/06  B01D 35/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2006/000591 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/126937 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil AB; Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUNDVIK Anders; Telemarksgränd 12, S-129 48 Hägersten; SE;
ENBOM Ernst Kjell-AAke; Masgatan 5, S-619 33 Trosa; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zostava vreckového filtra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.05.2023 
   Maximálna platnosť do  22.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2011 7/2011 SC4A
2 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 1883464
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2011 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1883464
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 02.05.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.04.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.04.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.05.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.05.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.05.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.04.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.05.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.05.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.05.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1883464
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.03.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2011 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.04.2011 Typ Odoslané
Plná moc 05.05.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 1883464
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.09.2022 Camfil Ventures AB CAMFIL AB
2 Prevod majiteľa 22.09.2022 Camfil AB Camfil Ventures AB
3 Ukončenie zastupovania 22.09.2022 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku