Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1877098
(11)  Číslo patentu  14451 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06727008.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1877098 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.04.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0509226, 680542 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2005, 13.05.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2006/001635 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/117567 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MACROPHAGE PHARMA LIMITED; 4 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhampsted, Hertfordshire HP4 2AF; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAVIDSON Alan Hornsby; Chroma Therapeutics Limited, 93 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY; GB;
DRUMMOND Alan Hastings; Chroma Therapeutics Limited, 93 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY; GB;
NEEDHAM Lindsey Ann; Chroma Therapeutics Limited, 93 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Konjugáty esteru alfa-aminokyseliny s liečivom hydrolyzovateľné karboxylesterázou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.05.2022 
   Maximálna platnosť do  04.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2013 10/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.04.2015 04/2015 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 1877098
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2013 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.04.2014 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2015 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.04.2016 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2017 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2018 13 597,00 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.03.2019 14 331,50 EUR
8 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.03.2020 15 365,00 EUR
9 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.03.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1877098
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 11.07.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.09.2013 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 14.01.2015 Typ Doručené
4a Plná moc 14.01.2015 Typ Doručené
4b Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 14.01.2015 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.01.2015 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.03.2015 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 06.08.2021 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 06.08.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 06.08.2021 Typ Doručené
7c Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2021 Typ Platba
9 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 1877098
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.03.2015 GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited Chroma Therapeutics Limited
2 Prevod majiteľa 24.09.2021 MACROPHAGE PHARMA LIMITED GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku