Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1901783
(11)  Číslo patentu  18213 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06726619.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1901783 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0514087 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 51/04  A61K 47/12  A61K 9/08  A61K 51/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2006/001215 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/007021 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Healthcare Limited; Amersham Place,Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JANSSEN Ton; GE Healthcare Europe, Cygne Centre De, Rondom 8, NL-5612 AP Eindhoven; NL;
VAN DEN BOS Jan; GE Healthcare Europe, Cygne Centre De, Rondom 8, NL-5612 AP Eindhoven; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Gentisová kyselina na stabilizáciu 123-I rádiofarmaceutík 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Maximálna platnosť do  31.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2015 6/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1901783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1901783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.03.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.03.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.03.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.03.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.02.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.02.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 23.02.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1901783
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.01.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2015 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 25.02.2015 Typ Odoslané
Plná moc 20.03.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.05.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 29.06.2022 Typ Odoslané
EP 1901783
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku