Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1858481
(11)  Číslo patentu  31518 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06726059.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1858481 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0502357 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.03.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4409  A61K 31/167  A61K 31/137  A61K 9/00  A61P 17/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2006/000528 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/095095 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratoires THEA; 12, rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KHATIB, Walid; Résidence Le Vinci Lupino, F-20600 Bastia; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Oftalmologické kompozície a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  18-2019 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.03.2021 
   Maximálna platnosť do  09.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 1858481
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.02.2020 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1858481
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2019 Typ Doručené
1a Opis 04.07.2019 Typ Doručené
2 Identifikátor osoby 10.07.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 15.07.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 15.07.2019 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 05.08.2019 Typ Odoslané
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2019 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.09.2019 Typ Odoslané
7 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 07.11.2019 Typ Doručené
EP 1858481
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku