Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1868737
(11)  Číslo patentu  28979 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06725644.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1868737 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005016516 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 7/08  C09J 123/08  C09J 163/00  C09J 175/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/061436 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/106143 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG; Max-Becker-Strasse 4, 76356 Weingarten/Baden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EHRMANN, Elke; Gunzenbachstr. 17, 76530 Baden-Baden; DE;
FANDREY, Jens; Walter-Stößer-Weg 10, 75180 Pforzheim; DE;
FAHRLÄNDER, Michael; Ringstraße 13, 76297 Stutensee; DE;
BECKER-WEIMANN, Klaus; Gunzenbachstr. 17, 76530 Baden-Baden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Viacstupňovo vytvrditeľný povlak povrchov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Maximálna platnosť do  07.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 03/2019 SC4A
 
EP 1868737
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.03.2019 14 331,50 EUR
2 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 01.04.2020 15 365,00 EUR
3 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 01.04.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1868737
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
2b Opis 26.10.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 19.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 19.11.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
5 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2021 Typ Doručené
5a Opis 27.09.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 27.09.2021 Typ Doručené
6 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 1868737
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku