Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1878193
(11)  Číslo patentu  4509 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06724572.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1878193 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.07.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05009452 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 9/40  H04W 88/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/003842 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/117107 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T-Mobile International AG; Landgrabenweg 151, 53227 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SÄNGER Georg; Lindenweg 6, 53545 Linz; DE;
VÖHRINGER Gerrit; Paulstrasse 7, 53111 Bonn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Včlenenie hlasových služieb do IMS služieb 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Maximálna platnosť do  26.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2009 3/2009 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 1878193
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2008 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1878193
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 02.04.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.04.2010 99,50 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.04.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.04.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.04.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.04.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.04.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.04.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.04.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.04.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.04.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.12.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.04.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1878193
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2008 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 27.10.2008 Typ Odoslané
Plná moc 13.11.2008 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2009 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 25.07.2022 Typ Odoslané
EP 1878193
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku