Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1868600
(11)  Číslo patentu  12098 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06724117.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1868600 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005016460 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/407  A61K 31/438  A61K 31/485  A61K 45/06  A61P 25/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/003176 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/108565 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grünenthal GmbH; Zieglerstrasse 6, 520 78 Aachen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRIDERICHS Elmar; Zehntweg 24, 52223 Stolberg; DE;
KÖGEL Babette-Yvonne; Am Daens 28, 52379 Langerwehe; DE;
LINZ Klaus; Huppenbergstrasse 36 B, 53343 Wachtberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spirocyklické deriváty cyklohexánu na použitie pri ošetrení závislostí od substancií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Maximálna platnosť do  07.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1868600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1868600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.03.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.03.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.03.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.03.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.03.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.03.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.03.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.03.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1868600
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.07.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.07.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 06.07.2022 Typ Odoslané
EP 1868600
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku