Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1856051
(11)  Číslo patentu  33293 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06723128.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1856051 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  656836 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 211/90  A61K 31/435  A61P 9/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/001782 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/089787 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Recordati Ireland Limited; Raheens East, Ringaskiddy, County Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEONARDI, Amedeo; Via Poliziano 16, I-20154 Milano; IT;
MOTTA, Gianni; Via Ungaretti, 10, I-20030 Barlassina; IT;
BERLATI, Fabio; Via Aldo Moro 9, I-20017 Rho; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Amorfný lerkanidipín hydrochlorid 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  30.05.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 1856051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1856051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 07.02.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 14.01.2021 398,00 EUR 16
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.01.2021 398,00 EUR 16 12.02.2021 398,00 EUR
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 07.02.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1856051
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 30.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.02.2021 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 09.02.2021 Typ Odoslané
EP 1856051
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku