Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1890863
(11)  Číslo patentu  9363 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06721356.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1890863 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.12.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2005901859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 63/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2006/000474 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/108216 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEKISUI Rib Loc Australia Pty Ltd; 587 Grand Junction Road, Gepps Cross, SA 5094; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BATEMAN Ian Roger; 3 Short Street, Marino, S.A. 5049; AU;
MAYMAN Craig Anthony; 23 Yurilla Drive, Bellevue Height, S.A. 5050; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kastler Anton, Patentová a známková kancelária; Súmračná 12, 821 02 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na vystielanie podzemného a čiastočne zaplaveného potrubia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2011 8/2011 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1890863
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 24.05.2011 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1890863
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.04.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.03.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.04.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.03.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.04.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.02.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.03.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.04.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.03.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 07.04.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1890863
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.05.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 26.05.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.08.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 1890863
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku