Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1868470
(11)  Číslo patentu  16547 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06716705.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1868470 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.02.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1028692 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 7/07  A47G 7/06  B65D 85/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2006/050072 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/107204 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pagter & Partners International B.V.; Industrieterrein Borchwerf, Vaartveld 14, 4704 SE Roosendaal; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE PAGTER Janus Adriaan Willem; Dorus Rijkersstraat 53, NL-4771 AB Dinteloord; NL;
NIEKOLAAS Simon Eduard; Gaagweg 7B, NL-2636 AG Schipluiden; NL;
BRUIJNS Jeroen Johan; Galgenweg 105, NL-4761 KS Zevenbergen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentový zástupca, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Nádoba pre rastliny, ktorá môže byť naplniteľná vodou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1868470
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1868470
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.04.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.04.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.04.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.04.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.04.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.03.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 01.04.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 31.03.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1868470
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.06.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 16.06.2014 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 1868470
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku