Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1855754
(11)  Číslo patentu  6223 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06709700.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.02.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1855754 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.09.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05250777, 653193 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.02.2005, 15.02.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 25/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2006/000462 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/085085 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unomedical Limited; 3 Brooklands, Moons Moat Drive, Redditch Worcestershire B98 9DW; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SOUTHWELL James Edward; 29 Buckholt Way, Brockworth, Gloucester GL3 4RH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na fixovanie hadičky vzhľadom na povrch kože a súprava 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.02.2020 
   Maximálna platnosť do  09.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2010 01/2010 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2020 11/2020 MM4A
 
EP 1855754
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 04.02.2010 5 99,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.02.2011 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.02.2012 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.01.2013 8 149,00 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.08.2013 8 298,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.01.2014 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.01.2015 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.01.2016 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.12.2016 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.01.2018 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.01.2019 14 331,50 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.03.2021 16 796,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1855754
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2009 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2009 Typ Odoslané
3 Plná moc 19.10.2009 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2009 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.12.2009 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 26.08.2014 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 12.09.2014 Typ Interné listy
8 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 1855754
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku