Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1841971
(11)  Číslo patentu  9568 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06707697.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1841971 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005002853 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.01.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 21/18  F16L 37/088   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/050131 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/077187 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OTTO Jürgen; Am Weiher 5, 51399 Burscheid; DE;
REGINOLD Kirubaharan Albert; Im Eulenflug 5, 51399 Burscheid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Axiálne upevnenie hriadeľa pomocou strmeňa z drôtu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2023 
   Maximálna platnosť do  10.01.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2011 09/2011 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 1841971
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.12.2011 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.01.2013 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.01.2014 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.01.2015 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.01.2016 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.01.2017 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.07.2018 13 597,00 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.12.2018 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.01.2020 15 365,00 EUR
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.12.2020 16 398,00 EUR
11 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.11.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1841971
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2011 Typ Platba
3 Plná moc 04.07.2011 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.08.2011 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2020 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 15.12.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 15.12.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.12.2020 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.01.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
13 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
14 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
16 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 1841971
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.01.2021 Johnson Controls GmbH Johnson Controls GmbH
2 Prevod majiteľa 20.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls GmbH
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.01.2021 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
6 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku