Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1845961
(11)  Číslo patentu  19024 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06706291.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.01.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1845961 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05001893 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/00  A61K 31/5377  A61P 7/02  A61P 9/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/000431 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/079474 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MISSELWITZ Frank; Wielandtstr. 15, 69120 Heidelberg; DE;
KUBITZA Dagmar; Hegelstr. 40, 40882 Ratingen; DE;
PARK Son-Mi; Giveonstr. 21, 42287 Wuppertal; DE;
WEHLING Klaus; Am Rohm 121, 42113 Wuppertal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob liečenia tromboembolických porúch pomocou rivaroxabánu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.01.2023 
   Maximálna platnosť do  19.01.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
 
EP 1845961
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.07.2015 58,00 EUR
20 Poplatok za návrh na zrušenie európskeho patentu 21.06.2022 130,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1845961
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.01.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.12.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.01.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.01.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.12.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.12.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.12.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1845961
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
všeobecný referátnik Typ Odoslané
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.07.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Typ Odoslané
Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 13.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.06.2022 Typ Odoslané
výzva na doplnenie návrhu na zrušenie 17.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.06.2022 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie 08.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 01.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.08.2022 Typ Odoslané
EP 1845961
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku