Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1866423
(11)  Číslo patentu  11580 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06704767.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1866423 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.01.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  5742005 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 1/02  C12P 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2006/000129 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/105563 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Erber Aktiengesellschaft; Industriestrasse 21, 3130 Herzogenburg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FREUDENSCHUSS Martin; Kirlstrasse 3/37/2, A-3370 Ybbs; AT;
HÄUBL Georg; Siebenbrunnenfeldgasse 4/26, A-1050 Wien; AT;
KRSKA Rudolf; Lorenz-Böhler-Gasse 6, A-3430 Tulln; AT;
JAUNECKER Günther; Fuchsengasse 1-7/4/4, A-3430 Tulln; AT;
BINDER Eva; A-7501 Unterwart 269, A-1190 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Produkcia vysoko izotopicky značených, sekundárnych mikrobiálnych metabolických produktov ako aj zodpovedajúce metabolické produkty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Maximálna platnosť do  31.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2012 7/2012 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1866423
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1866423
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.03.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.03.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.03.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.03.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.03.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.02.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.03.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.02.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.02.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.02.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1866423
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.04.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 29.06.2022 Typ Odoslané
EP 1866423
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku