Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1872918
(11)  Číslo patentu  5662 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06116385.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1872918 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.08.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27B 33/08  B23D 61/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH; Gewerbegebiet Tassenbach Süd, 9920 Strassen; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Pílenie lamiel z dreva kotúčovou pílou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.06.2023 
   Maximálna platnosť do  30.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2009 11/2009 SC4A
 
EP 1872918
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.11.2008 3 500,00 SKK
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2009 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1872918
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.06.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.06.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.06.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.06.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.06.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.06.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.06.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.06.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.06.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.06.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.06.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1872918
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2008 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2008 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 25.11.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.01.2009 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2009 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 03.04.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 04.06.2009 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2009 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 16.06.2009 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.10.2009 Typ Odoslané
EP 1872918
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.06.2009 Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku