Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1671942
(11)  Číslo patentu  9217 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06110646.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1671942 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  432195 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 215/60  C09K 3/30  A61K 9/14  A61K 31/205  C07C 59/255   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10176026.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sunovion Pharmaceuticals Inc.; 84 Waterford Drive, Marlborough, MA 01752; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  McGlynn Paul; 18 Copley Drive, Northborough, MA 01532; US;
Bakale Roger; 4 Comstock Drive, Shrewsbury, MA 01545; US;
Sturge Craig; 630 Falmouth Back Road RR-2, Falmouth Nova Scotia B0P 1LO; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Aerosólový prípravok obsahujúci soľ L-vínan levalbuterol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10176026.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2011 7/2011 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 03.02.2015 2/2015 SC4A
 
EP 1671942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2011 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1671942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.11.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2014 265,50 EUR 12
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2014 265,50 EUR 12 15.04.2015 265,50 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.11.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.11.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.11.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.11.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.11.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.11.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1671942
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.05.2011 Typ Doručené
Plná moc 02.05.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2011 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 24.09.2014 Typ Odoslané
Plná moc 13.10.2014 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 24.11.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.11.2014 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2014 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 28.11.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 05.12.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 02.02.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 23.03.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 08.04.2015 Typ Interné listy
EP 1671942
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2014 Fajnorová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 01.12.2014 FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku