Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1741535
(11)  Číslo patentu  5537 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06013792.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.07.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1741535 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11192005 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.07.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.01.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.09.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 9/06  F16D 27/01   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT MBH; Sonnenuhrgasse 4, 1060 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brandstätter Johann; Eberbach 17, 2564 Furth; AT;
Pechhacker Andreas; Kleinmariazell 18, 2571 Altenmarkt-Thennenberg; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na granuláciu plastov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.07.2023 
   Maximálna platnosť do  04.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.09.2009 9/2009 SC4A
 
EP 1741535
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1741535
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 02.07.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.06.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.07.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.06.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.07.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.07.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.07.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.07.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.07.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.06.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.06.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.06.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.06.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1741535
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.06.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.06.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.06.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.09.2009 Typ Odoslané
EP 1741535
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku