Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1840145
(11)  Číslo patentu  26525 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06006748.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1840145 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/28  A01N 43/80  B01J 13/16  C08G 18/76  C08G 18/28  C08G 18/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FMC Corporation; 1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gimeno Sierra Miguel; Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth; AT;
Gimeno Sierra Barbara; Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth; AT;
Casaña Giner Victor; Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Mikrokapsuly polymérnych derivátov acetylénkarbamidu – polymočoviny a ich formulácie na riadené uvoľňovanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Maximálna platnosť do  30.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1840145
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1840145
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.03.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.03.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 04.03.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.03.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1840145
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2018 Typ Doručené
Opis 01.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 01.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 28.06.2022 Typ Odoslané
EP 1840145
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku