Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1700965
(11)  Číslo patentu  14567 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06003803.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1700965 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202005002981 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.02.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/41   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfeifer Holding GmbH & Co. KG; Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66, 87700 Memmingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kintscher Matthias; Am Schmidleberg 9, 87700 Memmingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Kotva na zaliatie do betónového stavebného dielca a betónový stavebný dielec s takouto kotvou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2022 
   Maximálna platnosť do  24.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
 
EP 1700965
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.07.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1700965
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.02.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.02.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.02.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.02.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.02.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.02.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 12.02.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.02.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1700965
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2013 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2013 Typ Doručené
Plná moc 05.08.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2013 Typ Odoslané
EP 1700965
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku