Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1819700
(11)  Číslo patentu  11178 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05852840.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1819700 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  633132 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/12  A61K 31/513  A61P 31/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2005/043728 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2006/060712 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme LLC; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065; US;
MSD Italia S.R.L.; Via Vitorchiano, 151, 001 89 Rome; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BELYK Kevin, M.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
MORRISON Henry, G.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
JONES Philip; Via Pontina Km, 30,600, I-00040 Pomezia; IT;
SUMMA Vincenzo; Via Pontina Km, 30,600, I-00040 Pomezia; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Draselná soľ inhibítora HIV integrázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2012 5/2012 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.01.2013 1/2013 PC4A
3 Zmeny mien 02.01.2013 1/2013 TC4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.11.2014 11/2014 PC4A
5 Prevody a prechody práv na európske patenty 10.11.2022 21/2022 PC4A
 
EP 1819700
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.02.2012 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 6,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 12.09.2014 27,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1819700
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.11.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 22.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1819700
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 15.02.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.04.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 05.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 05.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 05.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 05.09.2012 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2012 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2012 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 09.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 16.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.06.2014 Typ Doručené
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 16.06.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.09.2014 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2014 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.09.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 28.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 28.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 1819700
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.11.2012 SCHERING CORPORATION Merck Sharp & Dohme Corp.
Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angeletti S.R.L. Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angeletti S.R.L.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.11.2012 Merck Sharp & Dohme Corp. SCHERING CORPORATION
Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angeletti S.R.L. Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angeletti S.R.L.
3 Prevod majiteľa 25.09.2014 Merck Sharp & Dohme Corp. Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angeletti S.R.L.
MSD Italia S.R.L. Merck Sharp & Dohme Corp.
4 Prevod majiteľa 14.10.2022 Merck Sharp & Dohme LLC Merck Sharp & Dohme Corp.
MSD Italia S.R.L. MSD Italia S.R.L.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 14.10.2022 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku