Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1815247
(11)  Číslo patentu  14132 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05851365.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1815247 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  625204 P, 708075 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2004, 12.08.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/50  A61K 31/4709  A61P 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/039948 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/052718 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica NV; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FOURIE Anne; 13060 Callcott Way, San Diego, California 92130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Terapeutické použitie inhibítorov farnezyltransferázy a spôsoby monitorovania ich účinnosti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2013 08/2013 SC4A
 
EP 1815247
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.10.2013 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.10.2014 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.10.2015 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2016 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.10.2017 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2018 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.10.2019 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.10.2020 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.10.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1815247
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2013 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 10.06.2013 Typ Odoslané
4 Plná moc 12.06.2013 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.07.2013 Typ Odoslané
EP 1815247
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku