Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1819362
(11)  Číslo patentu  7942 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05825662.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1819362 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.08.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  632562 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/32  A61K 9/10  A61K 31/165  A61P 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/043545 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/060618 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALCON, INC.; Bosch 69 P.O. Box 62, CH-6331 Hunenberg; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WONG Warren; 4925 Alicia Drive, Fort Worth, Texas 76133; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Topické formulácie obsahujúce nepafenak 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2022 
   Maximálna platnosť do  02.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2010 12/2010 SC4A
 
EP 1819362
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.11.2010 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.11.2011 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2012 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.11.2013 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.11.2014 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.11.2015 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.12.2016 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2017 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.11.2018 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.11.2019 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.11.2020 16 398,00 EUR
12 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.11.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1819362
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2010 Typ Platba
3 Plná moc 20.10.2010 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.12.2010 Typ Odoslané
EP 1819362
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku