Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1830817
(11)  Číslo patentu  13683 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05825182.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1830817 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0414069, 25348 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2004, 30.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 9/48  A61K 31/4375  A61K 9/14  A61K 9/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/056965 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/069938 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PIERRE FABRE MEDICAMENT; 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOUGARET Joël; Le Moulin de Souleilla, F-31460 Francarville; FR;
LEVERD Elie; 20, chemin de Cazers-Bas, F-81100 Castres; FR;
IBARRA Marie-Dominique; 8, résidence Le Cazal, F-11400 Souilhanels; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Stabilná suspenzia v tuhej fáze derivátu vinca alkaloidu a postup na jej prípravu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2022 
   Maximálna platnosť do  20.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 06/2013 SC4A
 
EP 1830817
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2013 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2014 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2015 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2016 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.11.2017 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.11.2018 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.11.2019 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.11.2020 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.11.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1830817
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2013 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 08.04.2013 Typ Odoslané
4 Plná moc 03.04.2013 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
EP 1830817
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku