Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1815717
(11)  Číslo patentu  3694 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05825172.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1815717 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.05.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004056737 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/34  B60N 2/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/012525 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/056414 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kufner Holding GmbH; Baierbrunner Strasse 39, 81379 Munchen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VOIGT Andreas; Goldschaggbogen 93, 81735 München; DE;
KLEMM Brigitte; Wasserschenkenstrasse 13, 09247 Chemnitz; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby textilného plošného vyhrievacieho prvku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2008 09/2008 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.05.2016 05/2016 PC4A
 
EP 1815717
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.11.2008 4 2 500,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 19.11.2009 5 99,50 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 19.11.2010 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2011 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2012 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2013 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2014 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2015 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2016 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2017 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.11.2018 14 331,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2019 15 365,00 EUR
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.11.2020 16 398,00 EUR
14 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.11.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1815717
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.07.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 08.07.2008 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2008 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.08.2008 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 20.01.2016 Typ Doručené
4a Plná moc 20.01.2016 Typ Doručené
4b Doklad o prevode 20.01.2016 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.01.2016 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.04.2016 Typ Odoslané
EP 1815717
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.04.2016 Kufner Holding GmbH Kufner Textil GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku