Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1858652
(11)  Číslo patentu  8622 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05823560.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1858652 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.11.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 5/00  B29C 39/00  B44C 1/20  B44C 5/04  B60R 13/00  G09F 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2005/000685 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/060695 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Demak S.r.l.; Strada del Cascinotto 163, 10156 Torino; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GASTALDI Maurizio; Strada Val San Martino Superiore 102/Bis, 10131 Torino; IT;
MENOZZI Alberto; Via Ugo Foscolo 4, I-10126 Torino; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby dekoratívnych prvkov, obzvlášť znakov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 04/2011 SC4A
 
EP 1858652
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.01.2011 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2011 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2012 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2013 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2014 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2015 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2016 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2017 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.10.2018 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.10.2019 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.11.2020 16 398,00 EUR
12 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.11.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1858652
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 04.02.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.03.2011 Typ Odoslané
EP 1858652
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku