Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1971052
(11)  Číslo patentu  12275 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05822752.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1971052 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 10/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2005/002249 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/071105 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZTE Corporation; ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 518057 Shenzhen, Guangdong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHU Huade; ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj a spôsob na samoadaptívnu disperznú kompenzáciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2012 11/2012 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 01.07.2015 7/2015 SC4A
 
EP 1971052
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2012 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1971052
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.12.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.11.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.12.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.12.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.12.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1971052
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 14.08.2012 Typ Odoslané
Plná moc 27.08.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2012 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 05.06.2015 Typ Odoslané
EP 1971052
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku