Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1843874
(11)  Číslo patentu  13967 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05822749.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1843874 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.02.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005005638 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.02.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24C 5/04  B24C 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/012866 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/081856 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cryosnow GmbH; Zitadellenweg 20E, 13599 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ELBING Felix; Richard-Wagner-Strasse 23, 10585 Berlin; DE;
ROTSTEIN Raphael; Winzerstrasse 32, 80797 München; DE;
KNACKSTEDT Marc; Mierendorfstrasse 21, 10589 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob čistenia, aktivovania alebo predbežnej úpravy obrobkov pomocou prúdov snehu z oxidu uhličitého 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.11.2023 
   Maximálna platnosť do  28.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2013 7/2013 SC4A
 
EP 1843874
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1843874
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.11.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 16.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1843874
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.05.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.05.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2013 Typ Odoslané
EP 1843874
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku