Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1836345
(11)  Číslo patentu  15410 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05817677.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1836345 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20041518 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21C 11/04  B01D 33/21  D21C 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2005/000507 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/056649 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz Oy; Tammasaarenkatu 1, 001 80 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ENGDAHL Holger; Laivurinkatu 31C, FI-57510 Savonlinna; FI;
JÄNTTI Jouni; Vironkatu 36, FI-57200 Savonlinna; FI;
LANKINEN Markku; Huovitie 13, FI-57710 Savonlinna; FI;
MATTELMÄKI Antti; Keskuskatu 23 A1, FI-48100 Kotka; FI;
SUUTARI Simo; Korvenpelto 8, FI-49480 Summa; FI;
KOTTILA Mika; Sammalkaari 22, FI-01820 Klaukkala; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na zahusťovanie vápenatého kalu na kotúčovom filtri 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2014 04/2014 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 11.08.2021 15/2021 SC4A
 
EP 1836345
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2013 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2014 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2015 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.11.2016 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2017 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.10.2018 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.10.2019 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.11.2020 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.11.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1836345
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.12.2013 Typ Doručené
2 Plná moc 17.12.2013 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2013 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2014 Typ Odoslané
5 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2021 Typ Doručené
5a Opis 22.06.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 22.06.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 22.06.2021 Typ Doručené
6 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2021 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.07.2021 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 26.07.2021 Typ Odoslané
9 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 26.07.2021 Typ Odoslané
EP 1836345
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.07.2021 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku